Aacta de la III trobada entorn l’aprofitament d’equipaments de l’Escola Rural per usos socials

Reunits el dia 30 de juny a les 7 de la tarda al local social de Sant Climenç:

1. CEIP Sant Climenç
2. Telecentre del Solsonès, Paloma Hernández.
3. Persones a títol individual de Pinell (1)
4. Ajuntament de Pinell (1)
5. Consell comarcal del Solsonès (1)
6. Associació l’Arada

Altres membres del grup d’interès que no han pogut assistir a la trobada:

7. Ajuntament de Llobera
8. Ajuntament de Clariana
9. Ajuntament de Pinós
10. Altres persones a títol individual de Pinell (4).

Ordre del dia:

1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada.

1. Coordinació amb altres accions: Projecte viver empreses descentralitzat
2. Redacció del projecte
3. Adaptació del projecte per a finançament
4. Presentació del projecte a diverses fonts de finançament
5. Creació del bloc http:/noususos.wordpress.com
6. Contactes amb persones i entitats interessades. Llobera,                 Clariana, escola de Freixinet i Pinós.
7. Mobilització de la cerca de recursos informàtics.
8. Negociacions amb el Consell Comarcal (Punt Òmnia i CTFC)

2. Definició de les tasques a emprendre.

1. Noves tasques  (juliol-setembre).
2. Continuació de les no finalitzades .

3. Possibles vies de finançament:

1. Secretaria d’Acció Ciutadana per a la creació de punts Òmnia: 15.000 euros (via Consell Comarcal).
2. Servei d’Ocupació de Catalunya, plans d’ocupació per a projectes d’interès social i general. 7.650 euros, destinats a cobrir part de les despeses del dinamitzador de l’any 2009-2010.
3. Obra Social La Caixa: Projectes d’acció social: 12.750 euros.
4. PROMECO: 17.100 euros. Destinats a cobrir despeses del 2009.

4. Data propera trobada

Conclusió principal:  El municipi de Pinell disposa ja d’equipament i connexió a Internet. Els assistents a la trobada creiem convenient que a Pinell s’iniciï el servei al setembre, havent obtingut o no els recursos econòmics suficients. Per tant les tasques a desenvolupar entre el juliol i el setembre del 2009 es centren en la mobilització dels recursos necessaris per vies alternatives i provisionals, a l’espera de les resolucions de les convocatòries d’ajuts on s’ha presentat el projecte.

1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada

Tasques desenvolupades per part de l’Associació l’Arada:

1. Coordinació amb altres accions: Projecte viver empreses descentralitzat
2. Redacció del projecte
3. Adaptació del projecte per a finançament
4. Presentació del projecte a diverses fonts de finançament

Des de l’Associació l’Arada s’ha redactat el projecte amb un àmbit d’actuació dels municipis de Pinell, Llobera, Clariana, Pinós i l’escola rural de Freixinet.
En la redacció del projecte es fa una diagnosi general dels municipis on intervé el projecte, executant així la tasca assignada a l’Arada a la II Trobada que consistia en elaborar una diagnosi socioeconòmica del municipi de Pinell.
Aquest s’ha presentat a diferents convocatòries d’ajuts (vegeu apartat 3 de la present acta).

5. Creació del bloc http:/noususos.wordpress.com

S’ha creat un blog de seguiment del projecte on s’hi poden consultar les diferents actes de les trobades, el propi projecte i altres enllaços d’interès. Alhora serveis per establir un canal de contacte entre els interessats.

6. Contactes amb persones i entitats interessades. Llobera, Clariana, escola de Freixinet i Pinós.

Ens hem posat en contacte amb Llobera i Clariana, arran del projecte de viver descentralitzat (vegeu informe de seguiment del 15 de maig, al final de l’acta), Pinós i La Molsosa per tal d’oferir-los la possibilitat de beneficiar-se del projecte. Tots ells accepten menys La Molsosa que no creu necessària aquesta intervenció al seu municipi, tot i que li dóna suport.
Arran de la vinculació del projecte amb les escoles rurals, es proposa el projecte a les escoles de Freixinet, Llobera i Ardèvol. Finalment es pot contactar amb Freixinet que hi estan interessats però que els hi limita l’espai. Aquesta mateixa reflexió fan els membres de l’AAVV de Freixinet i les mares i pares de l’escola de Freixinet.

Pel què fa a les escoles de Llobera i Ardèvol, igual que a la resta d’escoles dels municipis on intervé el projecte ACTUA, se’ls passa una carta de presentació del projecte i que ens proposin data per la trobada per tal que hi puguin assistir. Malauradament el juny les escoles estan enfeinades i no rebem resposta d’elles.

7. Mobilització de la cerca de recursos necessaris.

A banda de la presentació del projecte a diferents convocatòries de subvencions, s’inicia la cerca de material informàtic i bibliotecari:

Material informàtic: (recursos presents a l’informe de seguiment enviat als membres del grup d’interès, a dia 22 de maig)

(recursos presents a l’informe de seguiment enviat als membres del grup d’interès, a dia 22 de maig)
1. Fundació BIP BIP http://www.punttic.cat/node/4494. El termini de presentació de sol·licituds acabava el 15 de juny.
2. SISOSCAT: http://www.sisoscat.org. Termini de presentació de sol·licituds: sempre obert.

(Altres)
3. http://www.stic.cat/
4. Empreses informàtiques (Toshiba ha cedit material a escoles del Vallès Oriental)
5. Aula mòbil de noves tecnologies, Secretaria d’Acció Ciutadana. Contacte: Toni Claramunt. tclaramunt@gencat.cat
L’aula mòbil de formació en TIC consisteix en una pissarra digital (de 2m X 1,4m), 9 pc tablets (això són ordinadorets portàtils amb una pantalla tàctil amb rotació), 1 ordinador portàtil i un projector multimèdia.
Els ens locals o entitats interessades en disposar d’aquest material, ens han de manifestar la seva voluntat de disposar-ne, via correu electrònic, indicant les dates i el material concret que desitgen. En aquest sentit, podeu sol.licitar el material que vulgueu del que us oferim.
Posteriorment, us enviaríem un document pel qual us feu responsables de la recollida, transport, muntatge i funcionament del material i a retornar-lo en bon estat.
Tingueu en compte que la prioritat és en funció de l’ordre en el qual rebem les sol·licituds, i evidentment, que l’objectiu sigui la formació.

Tasques desenvolupades per part del Telecentre del CTFC:

8. Negociacions amb el Consell Comarcal (Punt Òmnia i CTFC)
El Consell Comarcal accepta gestionar l’adquisició del Punt Òmnia Rural. Es compromet a comunicar l’oferta a la resta de municipis del Solsonès i a sol·licitar l’ajuda. Aquesta ajuda, que gestiona la Secretaria d’Acció Ciutadana , en principi cobreix les despeses del dinamitzador, que en el nostre cas seria rotatiu, i pot arribar a cobrir els equipaments informàtics necessaris.
A l’hora d’atorgar ajudes, la Secretaria d’Acció Ciutadana valora positivament l’existència de voluntaris, element que ha estat inclòs dins del projecte redactat per l’Associació l’Arada i presentat a diverses convocatòries de subvenció.
Tenint en compte que el dinamitzador del Punt Òmnia ja oferiria formació, el Telecentre del Solsonès cedeix aquesta funció als futurs dinamitzadors, amb possibilitats però de complementar les possibles necessitats.
La Paloma del Telecentre es reuneix amb els alcaldes i el consell comarcal en el consell d’alcaldes del proper dia 3 de juliol, per tal de presentar el projecte i captar els municipis interessats.

Tasques no desenvolupades:

1) Elaboració d’una diagnosi socioeconòmica de Pinell. Responsable: Associació l’Arada
Aquesta tasca ha estat parcialment desenvolupada en la redacció de la memòria.

2) Redacció d’una carta d’adhesió al projecte que es distribuirà a les parròquies i altres entitats associatives Responsable: Associació l’Arada i Telecentre. (Proposta comunicada a l’informe de seguiment enviat el 22 de maig)

3) Redacció del projecte tècnic. Responsable: Paloma Hernández.

S’està  a l’espera de què el Consell Comarcal defineixi quins municipis estan interessats en el projecte i els equipaments de què disposen.

4) Cerca de recursos per a la biblioteca i de material informàtic. . Responsable: Escola Rural de Sant Climenç (Proposta comunicada a l’informe de seguiment enviat el 22 de maig)

5)Establiment de contacte amb l’esplai de Pinell. Responsable: Persones de Pinell de Solsonès. (Proposta comunicada a l’informe de seguiment enviat el 22 de maig)

6)Distribució de les cartes. Responsable: Persones de Pinell.  (Proposta comunicada a l’informe de seguiment enviat el 22 de maig)

2.Definició de les tasques a emprendre

1.Noves tasques  (juliol-setembre).

Es decideix iniciar la cerca de recursos per vies alternatives que ens permeti iniciar l’activitat del servei al setembre. Aquests recursos seran complementaris als què puguem obtenir via les convocatòries de subvencions on s’ha presentat el projecte:

-Definició dels equipaments de què disposa cada municipi i d’aquells de què             requereix: local amb connexió a Internet, mobiliari, material bibliotecari.
Responsable: Associació l’Arada en contacte amb les escoles rurals i els             ajuntaments.

-Passar el contacte de la Fundació SISOSCAT als ajuntaments perquè ho             comuniquin a les entitats associatives del seu municipi i es sol·liciti                 l’equipament informàtic necessari. Responsable: Associació l’Arada. Ho fa             mitjançant l’informe de seguiment del 15 de maig i la present acta.

-Cerca de material informàtic: ordenadors i fotocopiadora, fax i impressora. .             Responsable: Ajuntament de Clariana.
Recursos: Fundació BIP BIP, Fundació SISOSCAT, altres (vegeu apartat 7 de             les tasques desenvolupades per l’Arada).

– Cerca de material bibliogràfic. Responsable: Ajuntament de Llobera i de             Pinós.
Es creu que una via factible és la xarxa de biblioteques de la Diputació de             Lleida. Alhora les escoles rurals segurament tenen recursos per a la cerca             d’aquest material, per tant des de l’Arada es proposa que aquestes també             s’encarreguin de la cerca d’aquests recursos.

-Inici de la captació de persones voluntàries per a gestionar el local de forma             voluntària. Aquesta captació es farà mitjançant el model d’adhesió i suport al             projecte (vegeu tasca 1) de l’apartat següent).
Responsable: Associació l’Arada i ajuntaments.
Responsable Madrona i Miravé: Jordi de Pinell

-Elaboració d’una consulta sobre els horaris i serveis demandats que s’haurien d’oferir a partir del setembre. Es farà via un qüestionari i via una enquesta publicada al blog del projecte. La consulta haurà de diferenciar els diferents col·lectius beneficiaris (dona, gent gran,empresaris i joves)
Responsable de la redacció de l’apartat del qüestionari referent als horaris disponibles: Associació l’Arada
Responsable de la redacció de l’apartat del qüestionari referent als serveis demandats: Paloma Hernández, telecentre del Solsonès.
Responsable de publicar-lo al blog: Associació l’Arada
Responsable de distribuir-lo a la població (col·lectius de dona, gent gran , joves i empresaris): Ajuntaments
Responsable de distribuir-lo a les mares i pares d’alumnes de la ZER: Escoles Rurals
Responsables de distribuir-lo a les dones: Associació l’Arada via Associació de Dones del Solsonès.

-Difusió del blog  i del projecte. Responsable: TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP D’INTERÈS.

– Difusió del blog  i del projecte a les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

2.Continuació de les no finalitzades
(Tasques a desenvolupar al juliol)
1)Presentació del projecte a l’escola rural de Llobera i d’Ardèvol.
Responsable: Escola de Sant Climenç.
2) Contacte amb l’escola de Freixinet per si, tot i la limitació d’un nou                 espai, estan interessats en oferir els serveis des de l’escola.
Responsable: Escola de Sant Climenç.
2)Redacció d’una carta d’adhesió al projecte que es distribuirà a les entitats i persones del municipi, que captarà també les persones voluntàries. Les adhesions seran lliurades al Consell Comarcal i a altres entitats que puguin cofinançar el projecte.
Responsable redacció: Associació l’Arada .
Responsable difusió i centralització dels resultats: Ajuntaments i entitats de cada municipi.
Responsable de la publicació de la carta al blog:Associació l’Arada
Responsable de fer arribar la carta al Consell Comarcal: Associació l’Arada
Captació de les adhesions de les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.
Firmar adhesió del Telecentre i del CTFC i fer-la arribar a l’Arada. Responsable Telecentre

3) Captació dels ajuntaments interessats en formar part del Punt Òmnia Rural.
Responsable: Consell Comarcal del Solsonès. Ho facilita al grup d’interès com a màxim el dia 10 de juliol.

4) Definició dels equipaments de què disposa cada municipi del                 Solsonès interessat en el punt Òmnia i i d’aquells de què requereix per                 a la gestió del punt Òmnia: necessaris: local amb connexió a Internet.
Redacció de la fitxa de necessitats: Telecentre, que la facilitarà al Consell Comarcal.
Responsable: Consell Comarcal del Solsonès. Ho facilita al grup d’interès com a màxim el dia 10 de juliol.

5) Elaboració d’una diagnosi socioeconòmica dels municipis interessats         en el punt Òmnia.
Responsable: Associació l’Arada. Està feta en el marc del Projecte ESPAIS. Se li facilita la diagnosi a la Paloma, que sintetitzarà la diagnosi i l’adaptarà per la redacció de l’informe tècnic a presentar a la convocatòria de punts Òmnia.

6)Actualització del calendari de les tasques dels dossiers de seguiment  presentat a la primera trobada. Responsable: cada membre del grup d’interès.

(Tasques a desenvolupar entre el juliol i setembre)
7) Redacció de la memòria del projecte de Punt Òmnia Rural.
Responsable: Paloma Hernández, Telecentre. A l’espera de què el Consell Comarcal ens faciliti la informació de què requerim.

8) Presentació del projecte de Punt Òmnia Rural a la Secretaria d’Acció Ciutadana.
Responsable: Consell Comarcal del Solsonès.

(Tasques permanents)
9) Cerca del finançament pendent: (vegeu apartat següent)
Responsable: consell comarcal , ajuntaments, Associació  l’Arada,Telecentre.

3.Possibles vies de finançament

Fins al moment s’ha presentat el projecte a 4 convocatòries de finançament:

1.Secretaria d’Acció Ciutadana per a la creació de punts Òmnia: 15.000 euros (via Consell Comarcal).
Objecte de finançament: Un dinamitzador del punt Òmnia (setembre-juny del 2010)
Sol·licitant: Consell Comarcal del Solsonès. Pendent

2.Servei d’Ocupació de Catalunya, plans d’ocupació per a projectes d’interès social i general. 7.650 euros, destinats a cobrir part de les despeses del dinamitzador de l’any 2009-2010.
Objecte de finançament: Un dinamitzador dels serveis, rotatiu a partir del mes de novembre fins al juny.
Sol·licitant: Ajuntament de Pinell en el marc de l’Agrupació de Municipis del Sud del Solsonès.
Resolució: aproximadament a l’octubre del 2009.

3.Obra Social La Caixa: Projectes d’acció social: 12.750 euros.
Objecte de finançament: Material fungible necessari pel     projecte, gestor de la sala i  talleristes.
Sol·licitant: Associació l’Arada
Resolució: a l’estiu del 2009

4.PROMECO: 17.100 euros. Destinats a cobrir despeses del 2009.
Objecte de finançament: Material fungible necessari pel     projecte, gestor de la sala i  talleristes.

Sol·licitant: Ajuntament de Pinell en el marc de l’Agrupació de Municipis del Sud del Solsonès.
Resolució: aproximadament al setembre del 2009.

Pendent finançament: 13.300 euros (referent al 2010).

Possibilitats per cobrir els 13.300 euros:
-Cerca de recursos per part dels ajuntaments i consell comarcal.
-Convocatòria LEADER. Caldrà gestionar-ho a partir dels ajuntaments i consell comarcal. L’Associació l’Arada  es reunirà amb el GAL de la Catalunya Central i li comunicarà la necessitat de cofinançament.

4.Propera Trobada del grup d’interès

La propera trobada del grup d’interès es farà a principis de setembre. Al llarg del mes de juliol es decidirà la data de la trobada.
Responsable: Associació l’Arada

Els membres del grup d’interès estan en contacte mitjançant el correu electrònic,que en disposen cercant els correus electrònics que envia l’Associació l’Arada, i mitjançant el blog del projecte.

Correus electrònics dels nous membres del grup d’interès:
-Ajuntament de Llobera: ajuntament@llobera.cat
-Ajuntament de Clariana: ajuntament@clarianacardener.ddl.net
-Ajuntament de Pinós: ajuntament@pinos.ddl.net

INFORME DE SEGUIMENT . APROFITAMENT D’EQUIPAMENTS DE L’ESCOLA RURAL PER USOS SOCIALS

20 de maig del 2009

Resum dels avenços fets des de la II trobada  fins a dia d’avui per part de l’Associació l’Arada .

Gestió de l’ajuda a punts Òmnia:

El passat 12 de maig es celebrà la II trobada del viver d’empreses descentralitzat. En ella analitzarem també la idoneïtat dels punts Òmnia.

Els municipis afectats per l’acció de vivers descentralitzats, Clariana i Llobera, veuen bé tirar endavant amb la iniciativa de Punts Òmnia i accepten acollir-se a un punt Òmnia Rural que gestionaria també els serveis de Pinell de Solsonès.

A la trobada es parla sobre la necessitat de transmetre a la resta de municipis de la comarca si es volen adherir al Punt Òmnia Rural. Aquesta consulta es realitzarà mitjançant el Consell Comarcal del Solsonès. En cas de què aquest no hi estigués interessat en fer-ho, la comunicació podria fer-se des de l’Associació l’Arada.

Els ajuts a l’establiment de punts Òmnia s’han de sol·licitar o des de consells comarcals o des de centres homologats, com és el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.
En aquest senitat des dels assistents es creu oportú que primer de tot es traslladi la inicaitiva al Consell Comarcal del Solsonès per si ell està disposat a sol·Licitar l’ajuda i de retruc de comunicar el projecte a la resta de municipis de la comarca.
Cerca de fonts de finançament:

Altres convocatòries d’ajuts (cerca per part de l’Associació l’Arada, posterior a la II trobada)
– Convocatòria de subvencions per a l’organització d’actes de difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, del Departament de Governació i Administracions Públiques. Sense informació sobre el termini de presentació de projecte.
– Línia general de finançament del sector públic i institucional destinada a ens locals. Institut Català de Finances del Departament de Governació i Administracions Públiques. Sense informació sobre el termini de presentació de projecte.
– Ajuts per desenvolupar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar l’accés a la societat del coneixement a Catalunya (FTIC). Beneficiaris: Entitats locals de Catalunya i les vinculades a aquests, els ens privats sense finalitat de lucre que siguin obertes a persones no afiliades a l’entitat. (Els centres educatius no poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria). Atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. . Sense informació sobre el termini de presentació de projecte.

-Ajuts en espècie per a la creació de punts TIC destinats a corporacions locals. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques. . Sense informació sobre el termini de presentació de projecte.

-Ajuts socials a projectes que intervenen en persones amb dificultats que limiten el seu ple desenvolupament i/o la seva integració social o laboral, destinats a entitats sense ànim de lucre. Obra Social Caixa Manresa. Convocatòria tancada però s’obre de nou a finals del 2009.

-Convocatòria d’Acció Social, destinada a entitats sense ànim de lucre. Obra Social la Caixa de Pensions. El termini de presentació de projectes finalitza el dia 7 de juny.

-Ajuts a la contractació per a projectes d’interès social. El termini de presentació de projectes finalitza el dia 29 de maig.

Educació no formal:

-ASC/1030/2009, de 15 d’abril, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut dins l’exercici 2009. EL termini de presentació de projectes finalitza a principis de juny.

Des de l’associació l’Arada analitzarem quan finalitzen aquestes convocatòries i us ho comunicarem.

Equipament informàtic:
1.Fundació BIP BIP http://www.punttic.cat/node/4494. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de juny.
2. SISOSCAT: http://www.sisoscat.org. Termini de presentació de sol·licituds: sempre obert.

Comunicació del projecte a l’Ajuntament de Pinell:

Es comuniquen els resultats de la II trobada a l’Ajuntament de Pinell, així com la proposta d’ubicar el servei a l’estudi Vell i de què l’ajuntament assumeixi les despeses de telefonia, Internet i fax.
Aquests aspectes es discutiran al ple de l’ajuntament del dia 13 de maig. A dia d’avui encara no s’ha rebut cap resposta.

Quotes Iberbanda: (en castellà)

Banda ancha 24 horas
5 cuentas de correo
Espacio Web
Conexión simétrica
Servicio de Internet y Telefonía sin alquiler
de Línea, Llamadas
Locales y Nacionales *.
*Límite 300 minutos mensuales

Tasques pendents a programar. PROPOSTA DE RESPONSABLES:

1)Cerca de recursos per a la biblioteca i de material informàtic. . Responsable: Escola Rural de Sant CLimenç
2)Establiment de contacte amb l’esplai de Pinell. Responsable: Persones de Pinell de Solsonès.
3)Redacció d’una carta d’adhesió al projecte que es distribuirà a les parròquies. Responsable: Telecentre i Associació l’Arada
4)Distribució de les cartes. Responsable: Persones de Pinell.