Acta dela IV trobada

ACTA DE LA IV TROBADA ENTORN L’APROFITAMENT D’EQUIPAMENTS DE L’ESCOLA RURAL PER USOS SOCIALS

Sant Climenç, 2 de novembre del 2009

Reunits el dia 30 de juny a les 7 de la tarda al local social de Sant Climenç:

 1. CEIP Sant Climenç
 2. Persones a títol individual de Pinell (2)
 3. Associació l’Arada

Altres membres del grup d’interès que no han pogut assistir a la trobada:

 1. Ajuntament de Llobera
 2. Ajuntament de Clariana
 3. Ajuntament de Pinós
 4. Altres persones a títol individual de Pinell (4).
 5. Consell Comarcal
 6. Paloma Hernández
 7. Ajuntament de Pinell

Ordre del dia:

 1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada.
 2. Definició de les tasques a emprendre
 3. Anàlisi de l’estat del finançament
 4. Tasques a emprendre
 5. Propera Trobada del grup d’interès

Conclusió principal:  El municipi de Pinell disposa ja d’equipament i connexió a Internet.  El servei havia de començar al setembre però s’ha vist retrassat per la lentitud que suposa fer extensiva la presentació del projecte a la resta d’ajuntaments de la comarca.

 1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada

Les tasques estan classificades segons els objectius

Objectiu: recollida de d’adhesions per avalar el projecte que presentarem a Secretaria d’Acció Ciutadana.

1)   Redacció d’una carta d’adhesió al projecte que es distribuirà a les parròquies i altres entitats associatives

2)   Establiment de contacte amb l’esplai de Pinell.

3)   Distribució de les cartes d’adhesió.

La carta d’adhesió s’ha redactat i distribuït a entitats de Pinell. L’Ajuntament les ha recollit però cal que siguin signades. Aquestes cartes han de ser signades i llavors l’Associació l’Arada les farà arribar al Consell Comarcal i s’adherirà al projecte per sol·licitar finançament.

De la resta d’entitats es desconeix si s’ha passat l’enquesta. Cal insistir-hi.

Objectiu: definició dels recursos necessaris

4)   Definició dels equipaments de què disposa cada municipi i d’aquells de què requereix: local amb connexió a Internet, mobiliari, material bibliotecari.

Ha estat detectat i introduït a la memòria global del projecte.

Pinell:  5 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

Pinós: 4 ordenadors,fotocopiadora, material bibliotecari i mobiliari. No disposa encara de local clar.

Clariana: 2 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

Llobera: 5 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

L’escola de Freixinet desisteix adherir-se al projecte per manca d’espai.

5)   Inici de la captació de persones voluntàries per a gestionar el local de forma voluntària mitjançant un formulari.  En aquest també es recolliran els horaris més idonis per al servei.  La consulta diferenciarà els diferents col·lectius beneficiaris (dona, gent gran,empresaris i joves).

L’Associació l’Arada redacta el qüestionari, amb el suport del Telecentre. La facilita a la resta d’ajuntaments i entitats involucrades. Molts no l’han rebut. Cal tornar-la a enviar.

6)   Cerca de recursos per a la biblioteca i de material informàtic. Responsable: Escola Rural de Sant Climenç . Tasca en elaboració.

7) Cerca de material informàtic:

El Telecentre es posa en contacte amb la Fundació SISOSCAT però ara ens comenta que no hi ha equipament informàtic disponible. Passa el mateix amb la Fundació Stic.cat.

No obstant si se’ns atorga la subvenció de la Secretaria d’Acció Ciutadana se’s facilitaran ordenadors.

L’Associació l’Arada ha aconseguit ordenadors per al municipi de Sant Climenç, que iniciarà el servei al novembre.

Els ajuntaments havien de passar el contacte de SISOSCAT a les entitats del seu territori perquè sol·licitessin equipament informàtic. Ens consta que no s’ha fet.

Objectiu: redacció del projecte global i presentació a la Secretaria d’Acció Ciutadana

8)   El telecentre del Solsonès fa arribar una fitxa al Consell Comarcal que al seu torn aquest farà arribar a cadascun dels ajuntaments del Solsonès per si es olen adherir al projecte. El termini fixat és el 10 de juliol però finalment el Telecentre rep les fitxes a finals d’octubre, cosa que retarda considerablement el procés.

9)   Redacció del projecte tècnic.

El projecte tècnic ha estat redactat conjuntament amb el Telecentre i l’Associació l’Arada. El Consell Comarcal l’ha fet arribar a la Secretaria d’Acció Ciutadana, qui pot oferir subvencions pels dinamitzadors dels locals.

Objectiu: comunicació del projecte

10)                      Publicació d’un qüestionari sobre l’oferta de serveis al bloc. Responsable: Associació l’Arada

Al Bloc s’hi publica finalment només una enquesta sobre les franges horàries, doncs l’enquesta resultant era massa llarga. S’intentarà penjar en els propers dies, sinó a la web de l’Associació l’Arada.

11)                      Difusió del bloc  i del projecte. Responsable: TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP D’INTERÈS.

Tasca no valorada a la trobada.

12)                      Difusió del bloc  i del projecte a les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

Tasca no valorada a la trobada.

Altres tasques , no desenvolupades des de l’anterior trobada:

-Cerca de material informàtic: ordenadors i fotocopiadora, fax i impressora. Responsable: Ajuntament de Clariana.

Recursos per a la tasca: Fundació BIP BIP, Fundació SISOSCAT, altres (vegeu actes anteriors)

Se n’encarregarà l’Associació l’Arada, de moment pel municipi de Pinell.

– Cerca de material bibliogràfic. Responsable: Ajuntament de Llobera i de Pinós.

Es creu que una via factible és la xarxa de biblioteques de la Diputació de Lleida. Alhora les escoles rurals segurament tenen recursos per a la cerca d’aquest material, per tant des de l’Arada es proposa que aquestes també s’encarreguin de la cerca d’aquests recursos.

Se n’encarregarà l’Associació l’Arada i l’Escola Rural de Sant Climenç, de moment pel municipi de Pinell.

 1. Definició de les tasques a emprendre

Durant l’estiu el projecte s’ha retardat molt. Així, les persones presents a la trobada, totes de Pinell , decidim dur centrar els esforços d’aquesta trobada en la gestió per iniciar el funcionament del servei a Sant Climenç. Paral·lelament l’Associació l’Arada gestionarà les tasques pertinents perquè el servei es dugui a terme als altres municipis implicats.

Partint de la base de què disposem de material informàtic de la Fundació SISOSCAT, caldrà disposar ja d’aquest material i iniciar la cerca de material per la biblioteca. Es creu que cal disposar d’obres generals i algunes enciclopèdies temàtiques com la Història Natural dels Països Catalans.

Referent al material informàtic cal saber si disposem o no d’impressora i fotocopiadora.

Alhora es decideix iniciar el servei amb una xarxa de voluntaris.  Aquests hauran de tenir nocions d’informàtica. Es parla que se’ls pot plantejar que el voluntariat pot tenir unes contrapartides de formació, que els hi podria oferir el Telecentre.  Alhora se’ls pot plantejar que per pròxims plans d’ocupació que es puguin rebre, ells tindran prioritat en el lloc de treball.

El manteniment de l’equipament informàtic podria córrer a càrrec del Telecentre.

Es parla de qui hauria de gestionar el servei. Es creu que una forma molt plausible és que existeixi una associació de veïns que gestioni el voluntariat i les demandes del poble cap al centre.

Per a gestionar el voluntariat calen unes normes estrictes de funcionament i de responsabilitats.

Els serveis que s’oferirien de moment serien de connexió a Internet, Fotocopiadora i biblioteca. Per tant caldria garantir un clima de tolerància i silenci.

Caldrà també elaborar unes normes de funcionament.

Pel què fa a la biblioteca caldrà elaborar carnets, que haurien d’incloure ja el logotip del projecte.  Aquest es parla de què hauria de tenir-hi present el portal de la Vila Closa. Caldrà pensar-ne el nom.

Respecte al material bibliogràfic cal accelerar la cerca. Algunes institucions o empreses amb qui contactar són:

1)     Xarxa de Biblioteques de Barcelona. Responsable: Associació l’Arada

2)     Editorial Vaixell de Vapor. Responsable: Ramon Segués

3)     Enciclopèdia Catalana. Responsable: Associació l’Arada

4)     Associació de Veïns per biblioteques. Responsable: Associació l’Arada

5)     Biblioteca del Casino de Manresa. Responsable: Ramon Segués.

6)     Biblioteca de Calaf. Responsable: Associació l’Arada

Per últim cal saber com està el tema d’accés a Internet a l’Escola.

 1. Anàlisi de l’estat del finançament

El projecte presentat als Plans d’ocupació i a PROMECO de Lleida ha estat desestimat, aquest darrer per manca de cofinançament, que certament se’ls va presentar la nova proposta que ho incloïa. No obstant la reclamació  s’ha de fer fora la via administrativa, doncs la resolució de la subvenció l’esgota.

Resta pendent de sol·licitar el finançament a la Secretaria d’Acció Ciutadana per a la creació de punts Òmnia: 15.000 euros (via Consell Comarcal).

Objecte de finançament: Un dinamitzador del punt Òmnia (setembre-juny del 2010)

Sol·licitant: Consell Comarcal del Solsonès. Pendent

Resta pendent de resoldre’s la convocatòria de la Fundació La Caixa, que ho farà a principis de desembre.

AL setembre havia de sortir una altra convocatòria LEADER, on ens hi podíem atendre, però no ha estat així.

L’Associació l’Arada estarà pendent de noves convocatòries on poder presentar el projecte.

 1. Tasques a emprendre

RELATIVES AL PROJECTE DE PINELL DE SOLSONÈS:

1.Signatura de les cartes d’adhesió. Responsable: Ajuntment de Pinell

2. Recollida dels qüestionaris de Pinell. Responsable: ajuntament de Pinell.

3. Detecció de les persones voluntàries. Responsable: Sara i Raquel de Pinell.

4.Passar el formulari a la Sara i la Raquel, per captar voluntaris. Responsable: Associació l’Arada

5.Traslladar proposta de què el telecentre ofereixi servei de manteniment i instal·lació del software lliure. Responsable: Associació l’Arada

6. Informació sobre com constituir una Associació de Veïns. Responsable: Associació l’Arada

7. Demanar a Paloma si la formació que es faci als voluntaris pot tenir un certificat. Responsable: Associació l’Arada

8. Cerca d’informació sobre responsabilitats en la gestió del voluntariat. Responsable: Associació l’Arada

9. Proposta de Logotip. Responsable: Associació l’Arada.

10. Cerca de material bibliogràfic:

 • Xarxa de Biblioteques de Barcelona. Responsable: Associació l’Arada
 • Editorial Vaixell de Vapor. Responsable: Ramon Segués
 • Biblioteca del Casino de Manresa. Responsable: Ramon Segués.
 • Associació de Veïns per biblioteques. Responsable: Associació l’Arada
 • Enciclopèdia Catalana. Responsable: Associació l’Arada
 • Biblioteca de Calaf. Responsable: Associació l’Arada

11. Cal pensar en nom del centre. Responsables: Tots anem fent propostes.

12. Demanar informació de si ja hi ha accés a Internet a l’Escola. Responsable: Associació l’Arada.

13. Definir l’estat de l’equipament informàtic i si disposem o no de fotocopiadora i fax. Responsable : Associació l’Arada.

RELATIVES AL PROJECTE GLOBAL:

1. Enviar qüestionari sobre usos de l’espai a entitats implicades.

-Responsable de distribuir-lo a la població (col·lectius de dona, gent gran , joves i empresaris): Ajuntaments

-Responsable de distribuir-lo a les mares i pares d’alumnes de la ZER: Escoles Rurals

-Responsables de distribuir-lo a les dones: Associació l’Arada via Associació de Dones del Solsonès.

2. Publicació d’un qüestionari sobre l’oferta de serveis al bloc. Responsable: Associació l’Arada

3. Difusió del bloc  i del projecte. Responsable: TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP D’INTERÈS.

http://noususos.wordpress.com/

4. Difusió del bloc  i del projecte a les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

5. Presentació del projecte a l’escola rural de Llobera i d’Ardèvol. Responsable: Escola de Sant Climenç.

6.Distribució de les cartes d’adhesió.

Responsable difusió i centralització dels resultats: Ajuntaments i entitats de cada municipi.

Responsable de la publicació de la carta al bloc:Associació l’Arada

Responsable de fer arribar la carta al Consell Comarcal: Associació l’Arada

Captació de les adhesions de les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

Firmar adhesió del Telecentre i del CTFC i fer-la arribar a l’Arada. Responsable Telecentre

 1. Propera Trobada del grup d’interès

La propera trobada serà el dilluns 23 de novembre.

ACTA DE LA IV TROBADA ENTORN L’APROFITAMENT D’EQUIPAMENTS DE L’ESCOLA RURAL PER USOS SOCIALS

Sant Climenç, 2 de novembre del 2009

Reunits el dia 30 de juny a les 7 de la tarda al local social de Sant Climenç:

 1. CEIP Sant Climenç
 2. Persones a títol individual de Pinell (2)
 3. Associació l’Arada

Altres membres del grup d’interès que no han pogut assistir a la trobada:

 1. Ajuntament de Llobera
 2. Ajuntament de Clariana
 3. Ajuntament de Pinós
 4. Altres persones a títol individual de Pinell (4).
 5. Consell Comarcal
 6. Paloma Hernández
 7. Ajuntament de Pinell

Ordre del dia:

 1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada.
 2. Definició de les tasques a emprendre
 3. Anàlisi de l’estat del finançament
 4. Tasques a emprendre
 5. Propera Trobada del grup d’interès

Conclusió principal:  El municipi de Pinell disposa ja d’equipament i connexió a Internet.  El servei havia de començar al setembre però s’ha vist retrassat per la lentitud que suposa fer extensiva la presentació del projecte a la resta d’ajuntaments de la comarca.

 1. Seguiment de les tasques programades en la darrere trobada

Les tasques estan classificades segons els objectius

Objectiu: recollida de d’adhesions per avalar el projecte que presentarem a Secretaria d’Acció Ciutadana.

1)   Redacció d’una carta d’adhesió al projecte que es distribuirà a les parròquies i altres entitats associatives

2)   Establiment de contacte amb l’esplai de Pinell.

3)   Distribució de les cartes d’adhesió.

La carta d’adhesió s’ha redactat i distribuït a entitats de Pinell. L’Ajuntament les ha recollit però cal que siguin signades. Aquestes cartes han de ser signades i llavors l’Associació l’Arada les farà arribar al Consell Comarcal i s’adherirà al projecte per sol·licitar finançament.

De la resta d’entitats es desconeix si s’ha passat l’enquesta. Cal insistir-hi.

Objectiu: definició dels recursos necessaris

4)   Definició dels equipaments de què disposa cada municipi i d’aquells de què requereix: local amb connexió a Internet, mobiliari, material bibliotecari.

Ha estat detectat i introduït a la memòria global del projecte.

Pinell:  5 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

Pinós: 4 ordenadors,fotocopiadora, material bibliotecari i mobiliari. No disposa encara de local clar.

Clariana: 2 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

Llobera: 5 ordenadors, fotocopiadora, material bibliotecari

L’escola de Freixinet desisteix adherir-se al projecte per manca d’espai.

5)   Inici de la captació de persones voluntàries per a gestionar el local de forma voluntària mitjançant un formulari.  En aquest també es recolliran els horaris més idonis per al servei.  La consulta diferenciarà els diferents col·lectius beneficiaris (dona, gent gran,empresaris i joves).

L’Associació l’Arada redacta el qüestionari, amb el suport del Telecentre. La facilita a la resta d’ajuntaments i entitats involucrades. Molts no l’han rebut. Cal tornar-la a enviar.

6)   Cerca de recursos per a la biblioteca i de material informàtic. Responsable: Escola Rural de Sant Climenç . Tasca en elaboració.

7) Cerca de material informàtic:

El Telecentre es posa en contacte amb la Fundació SISOSCAT però ara ens comenta que no hi ha equipament informàtic disponible. Passa el mateix amb la Fundació Stic.cat.

No obstant si se’ns atorga la subvenció de la Secretaria d’Acció Ciutadana se’s facilitaran ordenadors.

L’Associació l’Arada ha aconseguit ordenadors per al municipi de Sant Climenç, que iniciarà el servei al novembre.

Els ajuntaments havien de passar el contacte de SISOSCAT a les entitats del seu territori perquè sol·licitessin equipament informàtic. Ens consta que no s’ha fet.

Objectiu: redacció del projecte global i presentació a la Secretaria d’Acció Ciutadana

8)   El telecentre del Solsonès fa arribar una fitxa al Consell Comarcal que al seu torn aquest farà arribar a cadascun dels ajuntaments del Solsonès per si es olen adherir al projecte. El termini fixat és el 10 de juliol però finalment el Telecentre rep les fitxes a finals d’octubre, cosa que retarda considerablement el procés.

9)   Redacció del projecte tècnic.

El projecte tècnic ha estat redactat conjuntament amb el Telecentre i l’Associació l’Arada. El Consell Comarcal l’ha fet arribar a la Secretaria d’Acció Ciutadana, qui pot oferir subvencions pels dinamitzadors dels locals.

Objectiu: comunicació del projecte

10)                      Publicació d’un qüestionari sobre l’oferta de serveis al bloc. Responsable: Associació l’Arada

Al Bloc s’hi publica finalment només una enquesta sobre les franges horàries, doncs l’enquesta resultant era massa llarga. S’intentarà penjar en els propers dies, sinó a la web de l’Associació l’Arada.

11)                      Difusió del bloc  i del projecte. Responsable: TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP D’INTERÈS.

Tasca no valorada a la trobada.

12)                      Difusió del bloc  i del projecte a les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

Tasca no valorada a la trobada.

Altres tasques , no desenvolupades des de l’anterior trobada:

-Cerca de material informàtic: ordenadors i fotocopiadora, fax i impressora. Responsable: Ajuntament de Clariana.

Recursos per a la tasca: Fundació BIP BIP, Fundació SISOSCAT, altres (vegeu actes anteriors)

Se n’encarregarà l’Associació l’Arada, de moment pel municipi de Pinell.

– Cerca de material bibliogràfic. Responsable: Ajuntament de Llobera i de Pinós.

Es creu que una via factible és la xarxa de biblioteques de la Diputació de Lleida. Alhora les escoles rurals segurament tenen recursos per a la cerca d’aquest material, per tant des de l’Arada es proposa que aquestes també s’encarreguin de la cerca d’aquests recursos.

Se n’encarregarà l’Associació l’Arada i l’Escola Rural de Sant Climenç, de moment pel municipi de Pinell.

 1. Definició de les tasques a emprendre

Durant l’estiu el projecte s’ha retardat molt. Així, les persones presents a la trobada, totes de Pinell , decidim dur centrar els esforços d’aquesta trobada en la gestió per iniciar el funcionament del servei a Sant Climenç. Paral·lelament l’Associació l’Arada gestionarà les tasques pertinents perquè el servei es dugui a terme als altres municipis implicats.

Partint de la base de què disposem de material informàtic de la Fundació SISOSCAT, caldrà disposar ja d’aquest material i iniciar la cerca de material per la biblioteca. Es creu que cal disposar d’obres generals i algunes enciclopèdies temàtiques com la Història Natural dels Països Catalans.

Referent al material informàtic cal saber si disposem o no d’impressora i fotocopiadora.

Alhora es decideix iniciar el servei amb una xarxa de voluntaris.  Aquests hauran de tenir nocions d’informàtica. Es parla que se’ls pot plantejar que el voluntariat pot tenir unes contrapartides de formació, que els hi podria oferir el Telecentre.  Alhora se’ls pot plantejar que per pròxims plans d’ocupació que es puguin rebre, ells tindran prioritat en el lloc de treball.

El manteniment de l’equipament informàtic podria córrer a càrrec del Telecentre.

Es parla de qui hauria de gestionar el servei. Es creu que una forma molt plausible és que existeixi una associació de veïns que gestioni el voluntariat i les demandes del poble cap al centre.

Per a gestionar el voluntariat calen unes normes estrictes de funcionament i de responsabilitats.

Els serveis que s’oferirien de moment serien de connexió a Internet, Fotocopiadora i biblioteca. Per tant caldria garantir un clima de tolerància i silenci.

Caldrà també elaborar unes normes de funcionament.

Pel què fa a la biblioteca caldrà elaborar carnets, que haurien d’incloure ja el logotip del projecte.  Aquest es parla de què hauria de tenir-hi present el portal de la Vila Closa. Caldrà pensar-ne el nom.

Respecte al material bibliogràfic cal accelerar la cerca. Algunes institucions o empreses amb qui contactar són:

1)     Xarxa de Biblioteques de Barcelona. Responsable: Associació l’Arada

2)     Editorial Vaixell de Vapor. Responsable: Ramon Segués

3)     Enciclopèdia Catalana. Responsable: Associació l’Arada

4)     Associació de Veïns per biblioteques. Responsable: Associació l’Arada

5)     Biblioteca del Casino de Manresa. Responsable: Ramon Segués.

6)     Biblioteca de Calaf. Responsable: Associació l’Arada

Per últim cal saber com està el tema d’accés a Internet a l’Escola.

 1. Anàlisi de l’estat del finançament

El projecte presentat als Plans d’ocupació i a PROMECO de Lleida ha estat desestimat, aquest darrer per manca de cofinançament, que certament se’ls va presentar la nova proposta que ho incloïa. No obstant la reclamació  s’ha de fer fora la via administrativa, doncs la resolució de la subvenció l’esgota.

Resta pendent de sol·licitar el finançament a la Secretaria d’Acció Ciutadana per a la creació de punts Òmnia: 15.000 euros (via Consell Comarcal).

Objecte de finançament: Un dinamitzador del punt Òmnia (setembre-juny del 2010)

Sol·licitant: Consell Comarcal del Solsonès. Pendent

Resta pendent de resoldre’s la convocatòria de la Fundació La Caixa, que ho farà a principis de desembre.

AL setembre havia de sortir una altra convocatòria LEADER, on ens hi podíem atendre, però no ha estat així.

L’Associació l’Arada estarà pendent de noves convocatòries on poder presentar el projecte.

 1. Tasques a emprendre

RELATIVES AL PROJECTE DE PINELL DE SOLSONÈS:

1.Signatura de les cartes d’adhesió. Responsable: Ajuntment de Pinell

2. Recollida dels qüestionaris de Pinell. Responsable: ajuntament de Pinell.

3. Detecció de les persones voluntàries. Responsable: Sara i Raquel de Pinell.

4.Passar el formulari a la Sara i la Raquel, per captar voluntaris. Responsable: Associació l’Arada

5.Traslladar proposta de què el telecentre ofereixi servei de manteniment i instal·lació del software lliure. Responsable: Associació l’Arada

6. Informació sobre com constituir una Associació de Veïns. Responsable: Associació l’Arada

7. Demanar a Paloma si la formació que es faci als voluntaris pot tenir un certificat. Responsable: Associació l’Arada

8. Cerca d’informació sobre responsabilitats en la gestió del voluntariat. Responsable: Associació l’Arada

9. Proposta de Logotip. Responsable: Associació l’Arada.

10. Cerca de material bibliogràfic:

 • Xarxa de Biblioteques de Barcelona. Responsable: Associació l’Arada
 • Editorial Vaixell de Vapor. Responsable: Ramon Segués
 • Biblioteca del Casino de Manresa. Responsable: Ramon Segués.
 • Associació de Veïns per biblioteques. Responsable: Associació l’Arada
 • Enciclopèdia Catalana. Responsable: Associació l’Arada
 • Biblioteca de Calaf. Responsable: Associació l’Arada

11. Cal pensar en nom del centre. Responsables: Tots anem fent propostes.

12. Demanar informació de si ja hi ha accés a Internet a l’Escola. Responsable: Associació l’Arada.

13. Definir l’estat de l’equipament informàtic i si disposem o no de fotocopiadora i fax. Responsable : Associació l’Arada.

RELATIVES AL PROJECTE GLOBAL:

1. Enviar qüestionari sobre usos de l’espai a entitats implicades.

-Responsable de distribuir-lo a la població (col·lectius de dona, gent gran , joves i empresaris): Ajuntaments

-Responsable de distribuir-lo a les mares i pares d’alumnes de la ZER: Escoles Rurals

-Responsables de distribuir-lo a les dones: Associació l’Arada via Associació de Dones del Solsonès.

2. Publicació d’un qüestionari sobre l’oferta de serveis al bloc. Responsable: Associació l’Arada

3. Difusió del bloc  i del projecte. Responsable: TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP D’INTERÈS.

http://noususos.wordpress.com/

4. Difusió del bloc  i del projecte a les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

5. Presentació del projecte a l’escola rural de Llobera i d’Ardèvol. Responsable: Escola de Sant Climenç.

6.Distribució de les cartes d’adhesió.

Responsable difusió i centralització dels resultats: Ajuntaments i entitats de cada municipi.

Responsable de la publicació de la carta al bloc:Associació l’Arada

Responsable de fer arribar la carta al Consell Comarcal: Associació l’Arada

Captació de les adhesions de les escoles rurals. Responsable: Escola de Sant Climenç.

Firmar adhesió del Telecentre i del CTFC i fer-la arribar a l’Arada. Responsable Telecentre

 1. Propera Trobada del grup d’interès

La propera trobada serà el dilluns 23 de novembre.