Calendari d’actuacions

Ja tenim disponible per a tothom el calendari d’actuacions del projecte:

1. Setembre 2009.
– Organització i celebració dels actes de presentació. Se’n faran dos, un a La Molsosa i un altre a un municipi del Sud del Solsonès (incloent ara Solsona). Els actes de presentació aniran acompanyats d’experiències que ja funcionen en l’àmbit de l’associacionisme cultural i en l’àmbit de la recuperació de la memòria històrica.
– Difusió dels actes de presentació
– Celebració dels actes de presentació i captació de nous integrants al grup de treball.
– Creació del blog del projecte i formació entorn el seu ús als membres del grup de treball. A partir d’aquí el blog s’actualitzarà contínuament. D’entrada cada entitat podrà penjar-hi els seus projectes , de manera que el blog serà també un espai d’intercanvi de recursos per al propi projecte i també per altres projectes culturals que desenvolupin les entitats. Cada entitat del territori disposarà d’un bloc de notes on anar anotant-hi informants claus i diferents pluges d’idees. Alhora cada entitat del territori disposa també d’un dossier de seguiment del projecte on s’hi detallen les tasques a fer i el seu responsable.
– Consolidació del grup d’interès. A partir d’aquí es reunirà un cop al mes
– Planificació dels cursos formatius adreçats a totes les entitats culturals del Sud del Solsonès. Els cursos seran de contextualització històrica del segle XX, d’elaboració d’un guió i de com fer l’entrevista, i de fotografia.

2. Octubre 2009.
– Celebració dels tallers formatius:
(1) Curs de contextualització històrica: 1 sessió de 4 hores. Els participants d’aquest curs portaran material històric (fotografies, documents…) que s’intentarà documentar.
(2) Curs d’elaboració del guió de l’entrevista i del paper de l’entrevistador: 1 sessió de 4 hores.
(3) Curs de fotografia: 3 sessions de 4 hores.
– Detecció de les persones a entrevistar i documentació entorn els 6 àmbits temàtics.

3. Novembre 2009 -Desembre 2009: Primera fase d’entrevistes.
– Elaboració de les entrevistes i recull del material gràfic. Enregistrament de les entrevistes en vídeo i publicació al blog.
-Presa de contacte amb l’Arxiu Històric Comarcal del Solsonès i altres entitats de recerca històrica.
-Recopilació i interpretació del material recopilat (fotografies , objectes i documents antics) amb la col·laboració de l’Arxiu Històric i altres entitats de recerca històrica.

4. Gener 2010-Març 2010: Segona fase d’entrevistes:
– Elaboració de les entrevistes i recull del material gràfic. Enregistrament de les entrevistes en vídeo i publicació al blog.
– Recopilació i interpretació del material recopilat (fotografies , objectes i documents antics) amb la col·laboració de l’Arxiu Històric i altres entitats de recerca històrica.

5. Març 2010:
– Planificació del curs de transcripció i publicació dels  resultats.

6. Abril 2010:
– Celebració del curs de transcripció i publicació dels resultats

7. Abril-Maig 2010:
– Transcripció de les entrevistes.
– Recopilació del material de suport (fotografies, objectes i documents antics,…)
– Detecció dels centres on es distribuirà la publicació final.

8. Juny-agost 2010:
– Redacció de la publicació final i maquetació i fotocomposició d’aquesta.
– Redacció i disseny dels plafons interpretatius (selecció de la ubicació i de la informació que contindran). Cerca del permís explícit del propietari per ubicar el plafó en cas que es proposi col·locar en terrenys de propietat privada.
– Organització de la presentació pública del projecte. Es celebraran dos actes de presentació, un a La Molsosa i un altre en una localitat fora de la comarca del Solsonès.
– Detecció de les entitats i centres on difondre el projecte i trasllat a aquestes d’una proposta de presentació del projecte a la seva entitat.

9. Setembre 2010:
– Maquetació i impressió de la publicació
– Impressió dels plafons interpretatius.
– Presentació pública de la publicació.
– Difusió del projecte a centres educatius, biblioteques i centres de recerca en ciències socials i història.
– Celebració de la darrera trobada del grup de treball i avaluació del projecte i de les necessit